Teenused

Suitsueemaldussüsteemi hooldus

Hooldustöid teostavad meie kutsetunnistust omavad spetsialistid. Küsi pakkumist tuleohutus24@tuleohutus24.ee või 7305 387

Tuleohutusdokumentide koostamine

Tuleohutuskorraldus

Tuleohutuskorraldus on dokument, milles sätestatakse ettevõtte või asutuse siseselt kehtestatud tuleohutusnõuded, muuhulgas õigused, kohustused ja vastutus ohuolukordade lahendamisel. Üldjuhul koostatakse tuleohutuskorraldus nendes ettevõtetes, mis ei ole tuleohutuse enesekontrolli kohuslased. Tuleohutuskorraldus on üks dokumentidest, mille olemasolu kontrollib ka päästeinspektor.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Tuleohutusaruanne tuleb esitada üks kord aastas 31. märtsiks asukohajärgsele päästekeskusele. Tuleohutusaruannet ja muid enesekontrolli andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne tuleb esitada neile hoonetele: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/2202/1003/SIM_m1_Lisa2_2021.pdf#

 

TKTP – Tulekahju korral tegutsemise plaan

Tulekahju korral tegutsemise plaan (TKTP) on ettevõtte/asutuse töötajatele mõeldud juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral käitumist võttes arvesse asutuse tuleohutusalaseid iseärasusi.

TKTP esitatavad peavad koostama:

  • tuleohutusaruande kohustusega asutused ja ettevõtted
  • tuleohutusülevaatuse kohustusega ettevõtted

Plaani koostamine on aeganõudev protsess, kuid oma ala spetsialisti käes käib see kiiresti. Oleme valmis koostama Teile just teie ettevõtte eripärasid arvestava tulekahju korral tegutsemise plaani, mis vastab kõigile kehtivatele seadustele ja määrustele. Oleme koostanud rohkem kui 600 plaani ning oleme saanud positiivset tagasisidet tehtud töödele. Suure tõenäosusega on meil olemas kogemus ka just Teie tegevusvaldkonnas plaani koostamisele.

Evakuatsiooniplaan – evakuatsiooniskeem

Iga tulekahju korral tegutsemise plaani juurde kuulub kohustuslikus korras nõuetele vastav EVAKUATSIOONISKEEM ehk evakuatsiooniplaan. Skeemid saate tellida meilt. Meie professionaalsed joonestajad koostavad evakuatsiooniskeeme nii olemasolevatele digiprojektidele kui ka paberil olevatele hoone joonistele, mis eelnevalt digitaliseeritakse. Evakuatsiooniskeemide hinda määratakse enamasti kas korruse või suuremate hoonete puhul evakuatsioonialade kaupa. Majutusasutustes tehakse üldjuhul ruumipõhised joonides, mis lisab tööle keerukust ja hinda. Pakkumine küsige aadressilt tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Põlevmaterjali ladustamise plaan

Kui territooriumil ladustatakse põlevmaterjali rohkem kui 1000m3, koostatakse objektil territooriumi kohta põlevmaterjalide ladustamise plaan, mis hõlmab nii skeemi kui tekstiosa. Plaan kooskõlastatakse asukohajärgse päästekeskusega.

Territooriumi skeem

Koostame suurematele objektidele enamasti sissesõiduteele paigaldatavaid territooriumi asendiplaane. Asendiplaanidel näidatakse hoonete, laoplatside, laadimisalade asukohad. Lisaks märgitakse ka tuletõrje veevõtukohad, alajaamad, ohtlikud tööpiirkonnad ja muu, mis kliendiga koostöös välja töötatakse. Asendiplaane saame trükkida väga suurtes formaatides ning soovi korral paigaldame need koos betoonraskustega objektile või objekti seinale.

Operatiivkaardi koostamine

Päästemeeskonna infopunktis peab olema leitav operatiivkaart

(1) Päästemeeskonna infopunkt rajatakse hoonesse, mis on varustatud automaatse või automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga.

(2) Päästemeeskonna infopunkt rajatakse võimaluse korral hoone välisukse kõrvale, otsepääsuga väljast. Igasse hoonesse rajatakse ainult üks päästemeeskonna infopunkt, mis tähistatakse vastavalt.

(3) Päästemeeskonna infopunktis peavad paiknema tuleohutuspaigaldiste infotablood ning päästetöö tegemiseks vajalikud skeemid ja joonised, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja suitsueemaldussüsteemi juhtimisseadmed ning operatiivkaart. Samuti kajastatakse päästemeeskonna infopunktis teavet tulekustutussüsteemile, märgtõusutorule ja tuletõrje voolikusüsteemile lisavee andmise võimaluste kohta ning teavet hoones paikneva varugeneraatori või päikesepaneelide kohta. Katusetulekahju või päikesepaneelikogumi põlemise korral peab päästemeeskonna infopunktis olema päikesepaneelide pingevabaks muutmise võimalus. Kui hoonesse, kus on päikesepaneelid, ei ole rajatud päästemeeskonna infopunkti, siis peab see võimalus olema päästemeeskonna sisenemisteel.

(4) Operatiivkaardi koostab hoone omanik ning see esitatakse Päästeametile. Operatiivkaardil olevat infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste tegemist ning sellest teavitatakse Päästeametit.

(5) Operatiivkaart koostatakse:

  • enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes;
  • kümne- ja enamakorruselise hoone kohta;
  • kultuuriväärtusliku hoone kohta;
  • hoone kohta, milles hoitakse mälestisi.

(6) Kui operatiivkaardi koostamise kohustusega hoones ei ole päästemeeskonna infopunkti, paigutatakse operatiivkaart päästemeeskonna sisenemisteele, võimalikult sissepääsu lähedale hõlpsasti avatavasse kappi, millele kantakse sellekohane tähistus.

Tuletõkkeuste kontroll ja hooldus

Hooldame tuletõkkeuksi ja evakuatsioonipääse.

Küsige pakkumist ainult kvaliteetse teenuse osutajalt!

Hooldame Teie tuletõkkeuksi ja evakuatsioonipääse õigeaegselt ning oma töös lähtume kehtivatest normidest. Tuletõkkeuksi tuleb kontrollida vähemalt 1 x aastas ning evakuatsioonipääsusid kord kvartalis. Meie põhieesmärgiks on tagada süsteemi veatu töökindlus tegelikus elus, mitte vaid paberil. Kui sõlmite hoolduslepingu meiega, saate olla kindlad, et me ka vastutame oma teenuse kvaliteedi eest.

 

Sprinklersüsteemi hooldus

Hooldame sprinklersüsteeme Tartust 100km raadiuses.

Küsige pakkumist ainult kvaliteetse teenuse osutajalt!

Hooldame Teie automaatse tulekustutussüsteemid õigeaegselt ning oma töös lähtume kehtivatest normidest. Meie põhieesmärgiks on tagada süsteemi veatu töökindlus tegelikus elus, mitte vaid paberil. Kui sõlmite hoolduslepingu meiega, saate olla kindlad, et me ka vastutame oma teenuse kvaliteedi eest.

 

Automaatne tulekahjusignalisatsioon – ATS

Hooldame tulekahjusignalisatsioonisüsteeme Tartust 100 km raadiuses.

Küsige pakkumist ainult kvaliteetse teenuse osutajalt!

Hooldame Teie automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi õigeaegselt ning oma töös lähtume kehtivatest normidest. Meie põhieesmärgiks on tagada süsteemi veatu töökindlus tegelikus elus, mitte vaid paberil. Kui sõlmite hoolduslepingu meiega, saate olla kindlad, et me ka vastutame oma teenuse kvaliteedi eest.

 

Tuleohutuse TERVIKLIK HALDUSTEENUS

Pakume asutustele ja ettevõtetele tuleohutusalast täishaldusteenust.

Haldusteenus on terviklik tuleohutuslahendus, kus koostöös kliendiga kaardistatakse vajadused ning lepitakse kokku koostöö ulatus…

Kvaliteetne tulekustuti kontroll

Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad.

Tulekustutit saate kontrollida Tartus, Raua 22, E-R 8.00-16.30 ootetööna või tuleme ja teeme ka kustuti kontrolli koha peal. Kutsuge spetsialist asutusse koha peale telefonil 7305 387 või 5056304 või kirjutage tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Tulekustuti hooldus

Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega.

Tulekustuti saate tuua hooldusse Tartusse, Raua 22, E-R 8.00-16.30 või kutsuge spetsialist ettevõttesse koha peale üle Eesti telefonil 7305 387 või 5056304 kirjutage tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Tuletõrje voolikusüsteemi kontroll

Tuletõrje voolikusüsteemi ja tulekustutite kontrolli teenust võib osutada vaid antud tegevusalal majandustegevusregistrisse kantud ettevõtja.

Kutsuge spetsialist asutusse koha peale telefonil 7305 387 või 5056304 või kirjutage tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Piksekaitsesüsteemi kontroll

Teeme piksekaitsesüsteemi kontrolli, väljastame vajaliku dokumentatsiooni.

Küsige pakkumist tuleohutus24@tuleohutus24.ee või 7305 387

Kõik hooned on erinevad. Selleks, et teha täpne hinnapakkumine on vaja objektiga tutvuda koha peal või dokumentide alusel. Pakkumise saamiseks saatke koos päringuga meile ka olemasolev piksekaitse dokumentatsioon. Teenuse hind sõltub hoone keerukusest ja suurusest, samuti ka katusematerjalist ja pinnasest.

Vajad korstnapühkijat?

Broneeri aeg kohe

+372 505 6304

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter