Tuleohutusdokumendid, enesekontroll, skeemid…

Transport alates 40 EUR tellimustele TASUTA! (alla 40 EUR tellimustele 3 EUR)

TKTP – Tulekahju korral tegutsemise plaan

Tulekahju korral tegutsemise plaan (TKTP) on ettevõtte/asutuse töötajatele mõeldud juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korda võttes arvesse asutuse tuleohutusalaseid iseärasusi.

TKTP-le esitatavad nõuded:

  • Tulekahju korral tegutsemise plaani eesmärk on inimeste ohutuse tagamine ja varalise kahju ärahoidmine tulekahju korral.
  • Plaan koostatakse enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses. Plaani koostamise tagab ehitise valdaja.
  • Ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.
  • Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest.
  • Plaani ja selle juurde kuuluvate osade koostamisel võetakse arvesse ettevõtte või asutuse erisusi, mis võivad mõjutada tulekahju korral tegutsemist.
  • Mitme ettevõtte või asutuse paiknemisel ühes ehitises peavad koostatud plaanid olema omavahel kooskõlas tagamaks kiire ja ühtse tegutsemise tulekahju korral.

Plaani koostamine on aeganõudev protsess, kuid oma ala spetsialisti käes käib see kiiresti. Oleme valmis koostama Teile just teie ettevõtte eripärasid arvestava tulekahju korral tegutsemise plaani, mis vastab kõigile kehtivatele seadustele ja määrustele. Oleme koostanud rohkem kui 600 plaani ning oleme saanud positiivset tagasisidet tehtud töödele. Suure tõenäosusega on meil olemas kogemus ka just Teie tegevusvaldkonnas plaani koostamisele.

Evakuatsiooniplaan

Evakuatsiooniskeemide koostamine

Iga tulekahju korral tegutsemise plaani juurde kuulub kohustuslikus korras nõuetele vastav EVAKUATSIOONISKEEM ehk evakuatsiooniplaan. Skeemid saate tellida meilt. Meie professionaalsed joonestajad koostavad evakuatsiooniskeeme nii olemasolevatele digiprojektidele kui ka paberil olevatele hoone joonistele, mis eelnevalt digitaliseeritakse. Evakuatsiooniskeemide hinda määratakse enamasti kas korruse või suuremate hoonete puhul evakuatsioonialade kaupa. Majutusasutustes tehakse üldjuhul ruumipõhised joonides, mis lisab tööle keerukust ja hinda. Pakkumine küsige aadressilt tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Evakuatsiooniskeemi näidis:

Tuleohutuskorraldus

Tuleohutuskorraldus on dokument, milles sätestatakse ettevõtte või asutuse siseselt kehtestatud tuleohutusnõuded, muuhulgas õigused, kohustused ja vastutus ohuolukordade lahendamisel. Üldjuhul koostatakse tuleohutuskorraldus nendes ettevõtetes, mis ei ole tuleohutuse enesekontrolli kohuslased. Tuleohutuskorraldus on üks dokumentidest, mille olemasolu kontrollib ka päästeinspektor.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Võtame enesekontrolliaruande esitamise enda kanda, kui klient seda soovib.

Operatiivkaardi koostamine

Päästemeeskonna infopunkt ja operatiivkaart

(1) Päästemeeskonna infopunkt rajatakse hoonesse, mis on varustatud automaatse või automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga.

(2) Päästemeeskonna infopunkt rajatakse võimaluse korral hoone välisukse kõrvale, otsepääsuga väljast. Igasse hoonesse rajatakse ainult üks päästemeeskonna infopunkt, mis tähistatakse vastavalt.

(3) Päästemeeskonna infopunktis peavad paiknema tuleohutuspaigaldiste infotablood ning päästetöö tegemiseks vajalikud skeemid ja joonised, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja suitsueemaldussüsteemi juhtimisseadmed ning operatiivkaart. Samuti kajastatakse päästemeeskonna infopunktis teavet tulekustutussüsteemile, märgtõusutorule ja tuletõrje voolikusüsteemile lisavee andmise võimaluste kohta ning teavet hoones paikneva varugeneraatori või päikesepaneelide kohta. Katusetulekahju või päikesepaneelikogumi põlemise korral peab päästemeeskonna infopunktis olema päikesepaneelide pingevabaks muutmise võimalus. Kui hoonesse, kus on päikesepaneelid, ei ole rajatud päästemeeskonna infopunkti, siis peab see võimalus olema päästemeeskonna sisenemisteel.

(4) Operatiivkaardi koostab hoone omanik ning see kooskõlastatakse Päästeametiga. Operatiivkaardil olevat infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste tegemist ning sellest teavitatakse Päästeametit.

(5) Operatiivkaart koostatakse:

  • enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes;
  • kümne- ja enamakorruselise hoone kohta;
  • kultuuriväärtusliku hoone kohta;
  • hoone kohta, milles hoitakse mälestisi.

(6) Kui operatiivkaardi koostamise kohustusega hoones ei ole päästemeeskonna infopunkti, paigutatakse operatiivkaart päästemeeskonna sisenemisteele, võimalikult sissepääsu lähedale hõlpsasti avatavasse kappi, millele kantakse sellekohane tähistus.

(7) Päästemeeskonna infopunktis olevale operatiivkaardile kantav minimaalne teave on sätestatud käesoleva määruse lisas 9.

(8) Päästemeeskonna infopunktis olevatele joonistele kantakse tuleohutuspaigaldiste paiknemisskeemid ja korruste plaanid, millel on märgitud tuletõkkesektsioonide ja avatäidete asukohad koos tulepüsivusajaga. Kõik joonised ja skeemid esitatakse selgelt ja arusaadavalt loetavalt ning korruse plaan esitatakse võimaluse korral ühel lehel.

TULEKUSTUTI KONTROLL

AINULT MÄRTSIS

4,50 EUR (tavahind 6,50)

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter