Eesti tuletöötegija tuleohutuskoolitus

Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid või temperatuuri, mis on võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali...

Järgmised koolitused (NB! nimekiri pole lõplik, koolitusi lisandub pidevalt, üldjuhul 1 kuu ette):

 • 17. märts VEEBIS
 • 25. märts VEEBIS
 • 21. aprill TARTUS kell 9.00-14.00 Raua 22 II korruse koolitusklassis
 • 19. mai TARTUS kell 9.00-14.00 Raua 22 II korruse koolitusklassis
 • Soovi ja võimaluse korral toimuvad koolitused veebi vahendusel või kontaktõppes. Lisainfoks palun võtke ühendust anneli@tuleohutus24.ee

Koolitusele registreerimine

helista telefonil 7 305 387 või

Registreeri

Koolituse nimetus: Eesti tuletöötegija tuleohutuskoolitus. Tuletöötunnistuse koolitus.

Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse

Õppekava koostamise alus: Siseministri määrus nr 38, mis on kehtestatud Tuleohutuse seaduse §14 lõike 4 alusel

Koolituse maht ja õppe ülesehitus: 6x45min, lisandub praktilise tulekustutite kasutamise harjutus kuni 30min + teadmiste kontroll

Keeled: Tuletööde koolitus soovi korral vene keeles, peamiselt eesti keeles

Koolitaja:

 • Ingmar Markov – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 127930;
 • Sven Raud – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 162626;
 • Reio Laar – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 113276 ja turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 136147;
 • Siim Parveots – tuleohutusspetsialist, tase 5, kutsetunnistus nr 095393;
 • Ahto Pärn – tuleohutusvaldkonnas tegev aastast 2005;
 • K.T. – tuleohutusspetsialist, tase 5 (põhja piirkond)
 • J.J. – tuleohutusspetsialist, tase 5 (vene ja eesti k, üle Eesti)

Koolitusel käsitletavad teemad: 

 1. Tulekahju – põhjused, levik, tagajärg
 2. Tulekahjude ennetamine ja objekti tuleohutusnõuded
 3. Esmased tulekustutusvahendi – päästevahendid
 4. Objektil tehtava tule – ja plahvatusohtliku protsessi (ainete, materjali) lühiiseloomustus
 5. Tuletööde liigid
 6. Nõuded tuletöid teostavale töötajale
 7. Tuletööde dokumentatsioon
 8. Tuletöökoha ettevalmistamine
 9. Erinõuded erinevate tuletööde teostamisel
 10. Tegutsemine tulekahju korral
 11. Inimeste evakueerimine
 12. Päästemeeskonna ja lisajõudude vastuvõtmine.
 13. Praktiline kustutusharjutus 6 kg laenguga kustutitega
 14. EKSAM

Sihtgrupp: Tuletöödega kokkupuutuvad isikud (ehitajad, keevitajad, autoremondiluksepad, tehnikud jne). Tuletöö on töö, mille käigus tekib temperatuur või sädemed (nt ketaslõikuriga lõikamine), mis võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega tuleohu.

Eesmärk: Koolituse tulemusel oskab töötaja teha ohutult tuletöid

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • teab tulekahju ja selle leviku põhimõtteid
 • oskab hinnata tuletöö tegemisega kaasnevaid riske
 • oskab tulekahjusid ennetada
 • käitub korrektselt puhkenud tulekahju korral
 • oskab kasutada tulekustutusvahendeid

Õppemeetodid: loeng, arutelu, pildi- ja videomaterjal, demonstratsioon, praktilised harjutused

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on osalenud õppetöös täies mahus ning sooritanud edukalt nii eksami kui ka praktilise tulekustutie kasutamise harjutuse.

Väljastatav tunnistus: Kõigile koolituse läbinuile ning eksami sooritanuile väljastatakse plastikust nimeline tuletöötegija kaart kehtivusega 5 aastat.

Registreerimiseks saata vastavasisulise e-kiri tuleohutus24@tuleohutus24.ee koos osaleja nime ja isikukoodiga

Tasumise tähtaegadest ja koolitusel osalemisest loobumisest:

 • Koolitusele lubatakse vaid isikud, kelle koolitamise eest on tasutud koolituse algusajaks.
 • Kui koolitusest loobutakse hiljem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, ei tagastata koolituse maksumust.
 • Kui koolitusest loobutakse varem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, tagastatakse 50% koolituse maksumusest või antakse kliendile võimalus osaleda mõnel teisel kuupäeval toimuval koolitusel.

TULETÖÖDE KOOLITUSED TOIMUVAD AVALIKE KOOLITUSTENA JA SAAB TELLIDA KA PERSONAALSET ETTEVÕTTESISEST KOOLITUST AL. 5 INIMESELE ÜLE EESTI!

Küsige pakkumist, kui ühest firmast on rohkem soovijaid. Koolituse hind sisaldab plastikust tuletöötunnistust, mis kehtib 5 aastat väljastamisest.

PARKIMINE: Raua 22, Tartu toimuvatele koolitustele tulijad võivad oma sõidukid parkida hoone küljel asuvasse parklasse, liiklusmärgi “Parkimine keelatud, välja arvatud Raua 22 hoone külastajad” mõjualasse.

Registreerimiseks saata vastavasisulise e-kiri tuleohutus24[at]tuleohutus24.ee koos osaleja nime ja isikukoodiga.

  Koolitusele registreerimine
  Vajad korstnapühkijat?

  Broneeri aeg kohe

  +372 505 6304

  Meie kliendid

  ×

  Mida sa soovid leida?

  Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter