Tuletõrje voolikusüsteemi kontroll ja hooldus

Tuletõrje voolikusüsteemi kontrolli teenust võib osutada vaid antud tegevusalal majandustegevusregistrisse kantud ettevõtja.

Kutsuge spetsialist asutusse koha peale telefonil 5056304 või kirjutage tuleohutus24@tuleohutus24.ee

Voolikusüsteemi korrashoiu tagamine

(1) Ehitise omanik tagab voolikusüsteemi korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Voolikusüsteemi vaatleb regulaarselt ehitise omanik, kontrollimisel ja hooldamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse §-dest 33 ja 34.

  (2) Voolikusüsteemi tuleb vaadelda, kontrollida ja hooldada tootja juhiste järgi. Kui tootja juhised puuduvad, eeldatakse, et voolikusüsteemi vaatlus, kontroll või hooldus on nõuetekohane ka juhul, kui see sisaldab asjakohases standardis toodud tegevusi.

  (3) Korrashoiutoimingud peavad tagama, et voolikusüsteem on kasutusvalmis, sellel ei ole nähtavaid puudusi, sellel on kasutusjuhend ning see on nõuetekohaselt kontrollitud ja hooldatud.

  (4) Voolikusüsteemi rikke kahtluse korral korraldab ehitise omanik rikke tuvastamiseks kohe voolikusüsteemi kontrolli. Muu puuduse avastamise korral rakendab ehitise omanik abinõusid puuduse kõrvaldamiseks esimesel võimalusel.

  (5) Ehitise omanik võib pidada taasesitamist võimaldavas vormis korrashoiupäevikut, kuhu märgitakse dateeritult vaatlused, kontrollid ja hooldused. Korrashoiupäevikut võib pidada elektroonses keskkonnas, kus tagatakse andmetele juurdepääs ehitise omanikule, voolikusüsteemi kontrollijale ja hooldajale ning Päästeametile.

Voolikusüsteemi kontroll

  (1) Voolikusüsteemi kontrollitakse tootja ettenähtud sagedusega. Kui tootja ei ole voolikusüsteemi kontrolli sagedust ette näinud, kontrollitakse voolikusüsteemi vähemalt üks kord aastas.

  (2) Vähemalt üks kord aastas tuleb kontrollida voolikusüsteemi tõhusust, mille käigus selgitatakse välja, kas ettenähtud vooluhulk ja kompaktse joa pikkus on tagatud.

  (3) Voolikusüsteemi rikke kahtluse korral kontrollitakse voolikusüsteemi kohe.

 Voolikusüsteemi hooldus

  (1) Voolikusüsteemi hooldatakse tootja ettenähtud sagedusega. Kui tootja ei ole voolikusüsteemi hoolduse sagedust ette näinud, hooldatakse voolikusüsteemi vähemalt iga viie aasta järel.

  (2) Voolikusüsteemi hooldatakse pärast iga kasutuskorda.

TULEKUSTUTI KONTROLL

AINULT MÄRTSIS

4,50 EUR (tavahind 6,50)

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter