Tuleohutusdokumentide koostamine

TULEOHUTUSALASTE DOKUMENTIDE KOOSTAMINE

Tuleohutuskorraldus

Tuleohutuskorraldus on dokument, milles sätestatakse ettevõtte või asutuse siseselt kehtestatud tuleohutusnõuded, muuhulgas õigused, kohustused ja vastutus ohuolukordade lahendamisel. Üldjuhul koostatakse tuleohutuskorraldus nendes ettevõtetes, mis ei ole tuleohutuse enesekontrolli kohuslased. Tuleohutuskorraldus on üks dokumentidest, mille olemasolu kontrollib ka päästeinspektor.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Tuleohutusaruanne tuleb esitada üks kord aastas 31. märtsiks asukohajärgsele päästekeskusele. Tuleohutusaruannet ja muid enesekontrolli andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne tuleb esitada neile hoonetele: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1040/4202/3004/SIM_m1_Lisa2_2023.pdf#

 

TKTP – Tulekahju korral tegutsemise plaan

Tulekahju korral tegutsemise plaan (TKTP) on ettevõtte/asutuse töötajatele mõeldud juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral käitumist võttes arvesse asutuse tuleohutusalaseid iseärasusi.

TKTP esitatavad peavad koostama:

  • tuleohutusaruande kohustusega asutused ja ettevõtted
  • tuleohutusülevaatuse kohustusega ettevõtted

Plaani koostamine on aeganõudev protsess, kuid oma ala spetsialisti käes käib see kiiresti. Oleme valmis koostama Teile just teie ettevõtte eripärasid arvestava tulekahju korral tegutsemise plaani, mis vastab kõigile kehtivatele seadustele ja määrustele. Oleme koostanud sadu plaane ning oleme saanud positiivset tagasisidet tehtud töödele. Kindlasti on meil olemas kogemus ka just Teie tegevusvaldkonnas plaani koostamisele.

Evakuatsiooniplaan – evakuatsiooniskeem

Iga tulekahju korral tegutsemise plaani juurde kuulub kohustuslikus korras nõuetele vastav EVAKUATSIOONISKEEM ehk evakuatsiooniplaan. Skeemid saate tellida meilt. Meie professionaalsed joonestajad koostavad evakuatsiooniskeeme nii olemasolevatele digiprojektidele kui ka paberil olevatele hoone joonistele, mis eelnevalt digitaliseeritakse. Evakuatsiooniskeemide hinda määratakse enamasti kas korruse või suuremate hoonete puhul evakuatsioonialade kaupa. Majutusasutustes tehakse üldjuhul ruumipõhised joonides, mis lisab tööle keerukust ja hinda. Pakkumine küsige aadressilt tuleohutus24@tuleohutus24.ee või 5056 304

Põlevmaterjali ladustamise plaan

Kui territooriumil ladustatakse põlevmaterjali rohkem kui 1000m3, koostatakse objektil territooriumi kohta põlevmaterjalide ladustamise plaan, mis hõlmab nii skeemi kui tekstiosa. Plaan kooskõlastatakse asukohajärgse päästekeskusega.

Territooriumi skeem

Koostame suurematele objektidele enamasti sissesõiduteele paigaldatavaid territooriumi asendiplaane. Asendiplaanidel näidatakse hoonete, laoplatside, laadimisalade asukohad. Lisaks märgitakse ka tuletõrje veevõtukohad, alajaamad, ohtlikud tööpiirkonnad ja muu, mis kliendiga koostöös välja töötatakse. Asendiplaane saame trükkida väga suurtes formaatides ning soovi korral paigaldame need koos betoonraskustega objektile või objekti seinale.

Operatiivkaardi koostamine

Päästemeeskonna infopunktis peab olema leitav operatiivkaart

(1) Päästemeeskonna infopunkt rajatakse hoonesse, mis on varustatud automaatse või automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga.

(2) Päästemeeskonna infopunkt rajatakse võimaluse korral hoone välisukse kõrvale, otsepääsuga väljast. Igasse hoonesse rajatakse ainult üks päästemeeskonna infopunkt, mis tähistatakse vastavalt.

(3) Päästemeeskonna infopunktis peavad paiknema tuleohutuspaigaldiste infotablood ning päästetöö tegemiseks vajalikud skeemid ja joonised, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja suitsueemaldussüsteemi juhtimisseadmed ning operatiivkaart. Samuti kajastatakse päästemeeskonna infopunktis teavet tulekustutussüsteemile, märgtõusutorule ja tuletõrje voolikusüsteemile lisavee andmise võimaluste kohta ning teavet hoones paikneva varugeneraatori või päikesepaneelide kohta. Katusetulekahju või päikesepaneelikogumi põlemise korral peab päästemeeskonna infopunktis olema päikesepaneelide pingevabaks muutmise võimalus. Kui hoonesse, kus on päikesepaneelid, ei ole rajatud päästemeeskonna infopunkti, siis peab see võimalus olema päästemeeskonna sisenemisteel.

(4) Operatiivkaardi koostab hoone omanik ning see esitatakse Päästeametile. Operatiivkaardil olevat infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste tegemist ning sellest teavitatakse Päästeametit.

 

TULEKUSTUTI KONTROLL

AINULT MÄRTSIS

4,50 EUR (tavahind 6,50)

Meie kliendid

×

Mida sa soovid leida?

Trüki üles joone peale otsisõna ja vajuta Enter