Transport üle 20-eurostele tellimustele TASUTA! (20eur > 3.- EUR)

Tuleohutuse eest VASTUTAVA ISIKU koolitus

Koolituse eesmärgiks on anda põhjalikumad teadmised tuleohutuse eest vastutavatele isikutele, kuidas korraldada ja juhtida tuleohutuse korraldust ettevõttes/asutuses. Koolituse programm kestab 6 tundi. Toitlustus koha peal. Registreerimiseks ja lisainfo saamiseks saata vastavasisuline e-kiri aadressil tuleohutus24[at]tuleohutus24.ee

Järgmiste koolituste toimumise ajad ja kohad:

20. septembril 2018 kell 10.00-16.00 PÄRNUS

18. oktoobril 2018 kell 10.00-16.00 TALLINNAS

22. novembril 2018 kell 10.00-16.00 TARTUS

NB! Kui aadressit pole märgitud, on toimumise asukoht veel lahtine.

Tasumise tähtaegadest ja koolitusel osalemisest loobumisest:

  • Koolitusele lubatakse vaid isikud, kelle koolitamise eest on tasutud koolituse algusajaks. 
  • Kui koolitusest loobutakse hiljem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, ei tagastata koolituse maksumust.
  • Kui koolitusest loobutakse varem kui 3 kalendripäeva enne koolituspäeva, tagastatakse 50% koolituse maksumusest või antakse kliendile võimalus osaleda mõnel teisel kuupäeval toimuval koolitusel.

Koolitus viiakse läbi loengu vormis, kus on võimalik esitada oma ala spetsialistile konkreetseid küsimusi, kuidas üks või teine olukord korrektselt lahendada. Koolitusel käsitletavad teemad:

Tuleohutuse korraldamise alused

1. Tulekahju mõiste, olemus ja areng, kaasnevad ohud ning tekkimise põhjused;

2. Tuleohutuse seadusest tulenevad isikute üldkohustused ja vastutus;

3. Töökohal tuleohutuse eest vastutav isik;

4. Organisatsioonide kohustuste erisused tuleohutuse korraldamisel;

5. Riikliku tuleohutusjärelevalve asutuse õigused ja kohustused tuleohutusnõuete  täitmise kontrollimisel.

 Tuleohutusnõudeid sätestavad õigusaktid

 6. Organisatsiooni tuleohutust korraldavate õigusaktide piiritlemine, eesmärgid ja

 põhisätted: 

• Ehitisele ja selle osadele esitatavad tuleohutusnõuded;

• Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral

tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded;

• Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded;

• Küttesüsteemi puhastamise nõuded;

• Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele;

• Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded;

• Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded;

• Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse;

• Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele,

tähistamisele ja korrashoiule;

  • Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja

korrashoiule;

• Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral

tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded;

7. Organisatsioonisisene tuleohutusnõuete täitmise kontrollimine;

8. Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning

 tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid;

9. Enesekontrolli tuleohutusaruande vormistamine ja päästeasutusele esitamine 

Koolitusi viivad läbi: Erinevad tuleohutusspetsialistid ja -eksperdid üle Eesti.

Tunnistus: Kõigile koolituse läbinutele väljastatakse nimeline tunnistus

kodulehe, e-poe, logo, seo, facebook tegemine