Transport üle 20-eurostele tellimustele TASUTA! (20eur > 3.- EUR)

Tuleohutusekspert, tase 6

Tuleohutusekspert saab olla abiks hoone omanikule ja ehitajale. Tuleohutuseksperdi teenuseid pakume koostööpartnerite kaudu peamiselt Kesk- ja Põhja-Eestis. Peamised teenused, kus eksperdiga kokkupuude tekib, on järgmised:

 • ehitusprojekti tuleohutusosa
 • ehitise audit (tuleohutus)
 • ehitusprojekti audit
 • küttesüsteemi ekspertiis
 • tuleohutusekspertiis
 • konsultatsioon

Kui vajate hoone kasutusluba ja sealhulgas Päästeameti heakskiitu, siis küttesüsteemi ekspertiisi teenust kasutusloa taotlemiseks võib osutada ka korstnapühkija-meister, tase 5 kutsetunnistusega isik. Korstnapühkija-meister teenindab Teid Kesk- ja Lõuna-Eestis.

Kirjutage oma soov võimalikult täpselt ning lisage olemasolevad dokumendid See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja võtame Teiega ühendust

 

Operatiivkaardi koostamine

Päästemeeskonna infopunkt ja operatiivkaart

 (1) Päästemeeskonna infopunkt rajatakse hoonesse, mis on varustatud automaatse või automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga.

 (2) Päästemeeskonna infopunkt rajatakse võimaluse korral hoone välisukse kõrvale, otsepääsuga väljast. Igasse hoonesse rajatakse ainult üks päästemeeskonna infopunkt, mis tähistatakse vastavalt.

 (3) Päästemeeskonna infopunktis peavad paiknema tuleohutuspaigaldiste infotablood ning päästetöö tegemiseks vajalikud skeemid ja joonised, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja suitsueemaldussüsteemi juhtimisseadmed ning operatiivkaart. Samuti kajastatakse päästemeeskonna infopunktis teavet tulekustutussüsteemile, märgtõusutorule ja tuletõrje voolikusüsteemile lisavee andmise võimaluste kohta ning teavet hoones paikneva varugeneraatori või päikesepaneelide kohta. Katusetulekahju või päikesepaneelikogumi põlemise korral peab päästemeeskonna infopunktis olema päikesepaneelide pingevabaks muutmise võimalus. Kui hoonesse, kus on päikesepaneelid, ei ole rajatud päästemeeskonna infopunkti, siis peab see võimalus olema päästemeeskonna sisenemisteel.

 (4) Operatiivkaardi koostab hoone omanik ning see kooskõlastatakse Päästeametiga. Operatiivkaardil olevat infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste tegemist ning sellest teavitatakse Päästeametit.

 (5) Operatiivkaart koostatakse:
 1) enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes;
 2) kümne- ja enamakorruselise hoone kohta;
 3) kultuuriväärtusliku hoone kohta;
 4) hoone kohta, milles hoitakse mälestisi.

 (6) Kui operatiivkaardi koostamise kohustusega hoones ei ole päästemeeskonna infopunkti, paigutatakse operatiivkaart päästemeeskonna sisenemisteele, võimalikult sissepääsu lähedale hõlpsasti avatavasse kappi, millele kantakse sellekohane tähistus.

 (7) Päästemeeskonna infopunktis olevale operatiivkaardile kantav minimaalne teave on sätestatud käesoleva määruse lisas 9.

 (8) Päästemeeskonna infopunktis olevatele joonistele kantakse tuleohutuspaigaldiste paiknemisskeemid ja korruste plaanid, millel on märgitud tuletõkkesektsioonide ja avatäidete asukohad koos tulepüsivusajaga. Kõik joonised ja skeemid esitatakse selgelt ja arusaadavalt loetavalt ning korruse plaan esitatakse võimaluse korral ühel lehel.

Nõue jõustub 31. märts 2018.a.

Tuleohutusaudit

Tuleohutusaudit

Kui vajate tuleohutusauditit, et taotleda ehitisele kasutusluba, pöörduge meie poole ja leiame Teile lahenduse.

Tuleohutusaudit on eelkõige ehitusliku tuleohutuskontroll objektil.Läbiviidud auditi käigus avastatud puuduste kohta koostatakse auditi aruanne, kus tuuakse ka välja võimalikud puuduste lahendused.

TKTP - Tulekahju korral tegutsemise plaan

Tulekahju korral tegutsemise plaan (TKTP) on ettevõtte/asutuse töötajatele mõeldud juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korda võttes arvesse asutuse tuleohutusalaseid iseärasusi.

documents

TKTP-le esitatavad nõuded:

 • Tulekahju korral tegutsemise plaani eesmärk on inimeste ohutuse tagamine ja varalise kahju ärahoidmine tulekahju korral.
 • Plaan koostatakse enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses. Plaani koostamise tagab ehitise valdaja.
 • Ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.
 • Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest.
 • Plaani ja selle juurde kuuluvate osade koostamisel võetakse arvesse ettevõtte või asutuse erisusi, mis võivad mõjutada tulekahju korral tegutsemist.
 • Mitme ettevõtte või asutuse paiknemisel ühes ehitises peavad koostatud plaanid olema omavahel kooskõlas tagamaks kiire ja ühtse tegutsemise tulekahju korral.

Plaani koostamine on aeganõudev protsess, kuid oma ala spetsialisti käes käib see kiiresti. Oleme valmis koostama Teile just teie ettevõtte eripärasid arvestava tulekahju korral tegutsemise plaani, mis vastab kõigile kehtivatele seadustele ja määrustele. Oleme koostanud rohkem kui 600 plaani ning oleme saanud positiivset tagasisidet tehtud töödele. Suure tõenäosusega on meil olemas kogemus ka just Teie tegevusvaldkonnas plaani koostamisele.

Küsi pakkumist tuleohutus24 (a) tuleohutus24.ee

Evakuatsiooniplaan

Evakuatsiooniskeemide koostamine

Iga tulekahju korral tegutsemise plaani juurde kuulub kohustuslikus korras nõuetele vastav EVAKUATSIOONISKEEM ehk evakuatsiooniplaan. Skeemid saate tellida meilt. Meie professionaalsed joonestajad koostavad evakuatsiooniskeeme nii olemasolevatele digiprojektidele kui ka paberil olevatele hoone joonistele, mis eelnevalt digitaliseeritakse. Evakuatsiooniskeemide hinda määratakse enamasti kas korruse või suuremate hoonete puhul evakuatsioonialade kaupa. Majutusasutustes tehakse üldjuhul ruumipõhised joonides, mis lisab tööle keerukust ja hinda. Pakkumine küsige aadressilt tuleohutus24 (a) tuleohutus24.ee

Evakuatsiooniskeemi näidis:

skeemi näidis pärineb ülalnimetatud määrusest

Automaatne tulekahjusignalisatsioon

Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide hooldus ja ehitus

Projekteerime, paigaldame ja hooldame tulekahjusignalisatsioonisüsteeme Tartust 100km raadiuses. Küsige pakkumist ainult kvaliteetse teenuse osutajalt!

Oleme võtnud eesmärgiks mitte konkureerida suurte turvafirmadega, kelle signalisatsioonisüsteemide hoolduskvaliteet on nigel ja reageerimiskiirus ilmnevatele probleemidele jätab tugevalt soovida. Meie eesmärgiks on teha tööd kvaliteetselt. Sellest sageli ka meie kõrgem hind. Samas kes on meiega lepingu sõlminud, on rahul ja tagasi odavate firmade poole ei pöördu.

ats

Küsige pakkumist See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 52 256 77

Tuleohutuskontroll

checklist

Teostame objektide tuleohtutuskontrolli ehk tuleohutusülevaatuseid. 

exit blocked

Tuleohutuskontroll on vabatahtlik teenus, mida objekti valdaja võib tellida asutusele/hoonele, et veenduda, kas tuleohutusalaselt on nõuded täidetud. Tuleohutuskontroll sarnaneb Päästeameti inspektori paikvaatlusele. Suures osas tegevused kattuvad.

Vabatahtliku tuleohutuskontrolli ja inspektori paikvaatluse erinevused:

Tuleohutus24.e tuleohutuskontroll Päästeameti paikvaatlus
-vabatahtlikult tellitav teenus -sunniviisiline
-toimumise aeg vabalt valitav -toimumise aja otsustab ametnik
-juhitakse puudustele tähelepanu -määratakse ettekirjutus, trahv
-abistatakse puuduste likvideerija leidmisel  

Tuleohutuse kontrollimise käigus vaadatakse üle alljärgnev:

 • tuleohutuspaigaldiste hetkeolukord - dokumentatsiooni kontroll, visuaalne vaatlus. (Voolikusüsteem, turvavalgustus, ATS, suitsuärastussüsteem, sprinklersüsteem, piksekaitse, tulekustutid jmt)
 • tuleohutusdokumentatsiooni kontroll - tulekahju korral tegutsemise plaan, tuleohutuskorraldus, evakuatsiooniskeemid, koolituste kokkuvõtted ja tunnistused jmt.
 • hoone ehituslik tuleohutus - evakuatsiooniteed ja -pääsud, tuletõkkesektsioonid, sisseseade korrektne paiknemine

Tuleohutusauditeid viib läbi alati kutetunnistust tuleohutusspetsialist tase 5 omav töötaja.

Küsige pakkumist See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Turvavalgustus

Turvavalgustite kontroll, paigaldamine, hooldus, kontroll

Turvavalgustuse kontrolli, hoolduse või paigaldamise hind sõltub objekti keerukusest ja asukohast, küsige täpsemalt See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 7305 387

valgusti

Turvavalgustuse kontrolli toimingud:

 • Turvavalgustite kontrollimine viiakse läbi 1 kord kuus testitakse kõigi turvavalgustite töökorras olekut elektritoite katkemise järel
 • Põhjalikum turvavalgusti kontroll viiakse läbi 1 kord aastas kogu nimitoimimisaja vältel, kontrollitakse seadmete töökorrasolekut jms.
 • Kontrolli päevikusse tuleb teha vastavasisulised sissekanded

Muuhulgas pakume:

 • Turvavalgustuse paigaldamine
 • Turvavalgustuse projekti koostamine (ka olemasolevale süsteemile)

 

Piksekaitse

Pakume oma piksekaitse kontrollmõõtmisi, kuid teeme ka väiksemaid piksekaitse ehitustöid. Küsige pakkumist See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 7305 387

Kõik hooned on erinevad. Selleks, et teha täpne hinnapakkumine on vaja objektiga tutvuda koha peal või dokumentide alusel. Pakkumise saamiseks saatke koos päringuga meile ka olemasolev piksekaitse dokumentatsioon. Teenuse hind sõltub hoone keerukusest ja suurusest, samuti ka katusematerjalist ja pinnasest. Pinnasest sõltub maandustakistus, mis ei tohi ületada 10 Ω. Teostame maandustakistuse mõõtmist vastavalt EU nõuetele. Vajadusel projekteerime ja nõustame.

Piksekaitsesüsteemi tuleb kontrollida sõltuvalt hoone kasutusotstarbest maksimaalselt 2 või 4 aasta järel.

bolt

 

 

Enesekontrolli tuleohutusaruanne

Aitame koostada Teie tuleohutusaruande!

Tuleohutusaruanne tuleb esitada üks kord aastas 31. märtsiks asukohajärgsele päästekeskusele. Tuleohutusaruannet ja muid enesekontrolli andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne (edaspidi tuleohutusaruanne) on dokument, mis peab sisaldama:

1) andmeid ehitise kohta; 2) andmeid ehitises toimuva tegevuse kohta;
3) andmeid tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite korrashoiu kohta;
4) ettevõtte või asutuse tuleohutuskorraldust;
5) valmisolekut tulekahju korral;
6) enesekontrolli käigus avastatud puudusi ja nende kõrvaldamise meetmeid;
7) muud olulist informatsiooni.

Loe edasi...

Tuletõrje voolikusüsteem

Kvaliteetne tuletõrje voolikusüsteemi kontroll

Tuletõrje voolikusüsteemi ja tulekustutite kontrolli teenust võib osutada vaid antud tegevusalal majandustegevusregistrisse kantud ettevõtja.

Saatke hinnapäring See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või helistage 7 305 387 ja teeme Teile parima pakkumise! 

Voolikusüsteemi korrashoiu tagamine on objekti omaniku kohustus. Voolikusüsteemi korrashoid tagatakse nende regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Kontrolli ja hoolduse tulemused fikseeritakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Voolikusüsteemi korrashoid

cabinet

 • Omanik vaatab üks kord kvartalis üle voolikusüsteemi seisukorra.
 • Vaatlus sisaldab toiminguid veendumaks, et voolikusüsteem oleks kasutamisvalmis, nähtav, omaks kasutusjuhendit, sellele juurdepääs ei oleks takistatud ning sellel ei oleks nähtavaid defekte, korrosiooni ja lekkeid.
 • Vaatlusel ilmnenud puuduste korral rakendatakse abinõusid puuduste kõrvaldamiseks.
 • Voolikusüsteemi kontrollimisel ja hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 671 nõuetest ning voolikusüsteemi juurde kuuluvate osade tootjapoolsetest juhistest.
 • Voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse, kui vaatluse tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.
 • Isik, kes kontrollib ja hooldab voolikusüsteemi, säilitab andmeid kontrolli ja hoolduse toimingute kohta vähemalt viis aastat pärast kontrolli ja hoolduse teostamist.
 • Tuletõrjevee süsteemide kontrollimise üks osa - tuletõrje veeandmise tõhususe kontroll - on teostatav täpselt vaid kalibreeritud spetsiaalse mõõteriistaga.
 • Tuletõrjekappide ja vesikusüsteemi kontrolli teenust tellides uurige kindlasti, millist aparatuuri teenusepakkuja kasutab!
 • Mitmetel teenusepakkujatel puuduvad professionaalsed seadmed töö tegemiseks.

Meie mõõdame tuletõrje voolikusüsteemi veeandmise tõhusust ja survet spetsiaalse Prantsusmaalt soetatud seadmega POK ja Iirimaalt ostetud täisprofiseadmega TSI flowmeter (vt pilte). 

Vesikusüsteemi kontrolli teenuse tellimisel soovitamegi uurida teenusepakkujalt, millist mõõteseadet  kasutatakse. Kui mõõteseadme nime ei soovita öelda, näidata või hoopis polegi seadet olemas, loobuge kindlasti teenusepakkujast, kuna suure tõenäosusega ei saa te kvaliteetset teenust ning maksate vaid ilusa jutu ja laest võetud mõõtetulemuste eest.

Allalaaditud fail

Vastavalt standardiseeriale EVS-EN 671 tuleb tuletõrjevoolikutele teha survetest iga 5 aasta järel. Survetesti eesmärgiks on selgitada välja voolikute seisukord.  Tuletõrjevooliku survetest sisaldab veevooliku survestamist veega etteantud rõhuni, lekete tähistamist, vajadusel kuivatamist ning vastavasisulise dokumentatsiooni koostamist. Survetesti käigus purunenud voolikud tuleb asendada või võimalusel remontida tellija kulul.

 

Tulekustuti hooldus

Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega.

Tulekustuti saate tuua hooldusse Tartusse, Raua 22, E-R 8.00-16.30 või

Kutsuge spetsialist ettevõttesse koha peale telefonil 7305 387 või kirjutage otse müügijuhile ahto (a) tuleohutus24.ee

 1. Tulekustuti seatakse töökorda iga kasutamiskorra järel ja hooldatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui tootja poolt ette nähtud.
 2. Kui tootja ei ole tulekustuti hoolduse sagedust ette näinud, siis hooldatakse vesi- ja vahtkustuteid iga viie aasta järel, teisi (pulber, süsihappegaas) tulekustuteid iga kümne aasta järel.
 3. Hooldusel kasutatavad detailid ja survegaas ei tohi vähendada tulekustuti ohutust ja tootja poolt ettenähtud tulekustutusvõimet. Tulekustutusaine omadused peavad vastama kustuti pealdisel toodule.

Loe edasi...

Tulekustuti kontroll

Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega

Tulekustutit saate kontrollida Tartus, Raua 22, E-R 8.00-16.30 ootetööna (üldjuhul) või

Kutsuge spetsialist ettevõttesse koha peale telefonil 7305 387 või kirjutage müügijuhile ahto[at]tuleohutus24.ee

 

Tulekustuti kontroll

Tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad. 

Kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit:

 • üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised (nt külmad laod, maantee- ja veesõidukid, tanklad);
 • üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas (köetavad siseruumid). 

Soovitame kindlasti lasta kontrollida oma tulekustutit vastava spetsialisti juures. Ka remonditöökodade ja tehnoülevaatuste töötajad ei ole tuleohutusspetsialistid ning nende teadmiste ja oskuste kvaliteet on väga kõikuv. Veelgi halvem variant on nn. "ise kontrollimine" ehk kontrollkleebise kleepimine ilma muude toimingute tegemiseta ja vajalikke teadmisi omamata. Selline kontroll ei taga kustuti töökorda. See tekitab vaid olukorra, kus vajalikul hetkel tulekustuti ei pruugi töötada. Tuleohutuspaigaldiste nn "isekontrollimine" ei ole soositud ka enamike kindlustusfirmade poolt.

Tulekustuti kontrollimisel on oluline, et lähtutaks tulekustuti tootjapoolsest hooldusjuhendist. Vaid kummihaamriga koputamine ja sildi kleepimine ei ole tulekustuti kontroll. Tooge oma kustutid meie spetsialistide juurde kontrolli ja võite olla kindel, et need kustutid ka töötavad.

Loe edasi...

kodulehe, e-poe, logo, seo, facebook tegemine