Transport üle 20-eurostele tellimustele TASUTA! (20eur > 3.- EUR)

Seadusandlus

Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib majandustegevusena osutada korstnapühkija, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus. Kutsetunnistuseta korstnapühkija väljastatud dokumendid ei kehti!

Korstnapühkija kutsetunnistuse olemasolu saate kontrollida siit.

Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib ahju, kaminat või pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks puhastada, välja arvatud tahma põletada suitsulõõrides, ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid.

Üks kord viie aasta jooksul peab ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.

 

Korstnapühkimisele eelnevad tegevused

Enne korstnapühkimisele asumist:
1) tutvub korstnapühkija puhastatava küttesüsteemi ja selle lõõride ehitusega;
2) vastavalt vajadusele avatakse või sulgetakse suitsusiibrid ning fikseeritakse need vastavas asendis;
3) kontrollitakse ühenduslõõride ja puhastusluukide korrasolekut;
4) kontrollitakse ja veendutakse, et küttekoldes ei toimuks põlemisprotsessi.

Korstnapühkimise teostamine

(1) Korstnapühkimisel korstnapühkija:
1) puhastab küttesüsteemi põlemisjääkidest;
2) vajadusel teeb avasid küttesüsteemi välispinda ummistuse likvideerimiseks ja sulgeb need viisil, mis tagab ohutuse küttesüsteemi kasutamisel;
3) puhastab suitsusiibrid ja kontrollib nende toimimist ning küttesüsteemi tõmmet;
4) kontrollib ning puhastab korstna ventilatsioonilõõre ja nendega ühendatud ventilatsioonikanaleid;
5) kontrollib puhastatud küttesüsteemi tuleohutust.

(2) Korstnapühkimise teostamisel korstnapühkija hindab küttesüsteemi tehnilist seisukorda ja ohutust. Korstnapühkija informeerib avastatud puudustest ja vigadest töö tellijat või ehitise valdajat.

Korstnapühkimise järgsed tegevused

(1) Teostatud tööde lõpetamisel seatakse küttesüsteem toimimisvalmis seisundisse.

(2) Teostatud tööde ning küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta täidab korstnapühkija määruse lisas 1 toodud korstnapühkimise akti kahes eksemplaris, millest üks jääb korstnapühkijale ja teine töö tellijale.

(3) Küttesüsteemi puhastamisel avastatud tuleohutusnõude rikkumise ja tuleohu kohta koostab korstnapühkija määruse lisas 2 toodud ettepaneku, milles tuuakse välja puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumine ja tuleohu kirjeldus ning võimalikud meetmed nende kõrvaldamiseks. Ettepanek koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks esitatakse ehitise valdajale, teine asukohajärgsele päästekeskusele ja kolmas jääb korstnapühkijale. Ettepanek esitatakse hiljemalt kümne päeva jooksul pärast töö lõpetamist.

Üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone ja väikeehitise korstnapühkimine korstnapühkija kutsetunnistuseta isiku poolt

(1) Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib korstnapühkimist teostada korstnapühkija kutsetunnistuseta isik enda tarbeks.

(2) Korstnapühkimise teostamisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ehitistes järgib korstnapühkija kutsetunnistuseta isik käesoleva määruse § 4, § 5 lõike 1 ning § 6 lõike 1 nõudeid.

Kütteseadmete puhastamise nõuded (Siseministri määrus nr 41; 04.09.2010)

kodulehe, e-poe, logo, seo, facebook tegemine